Pobieralnia

Poniżej znajdą Państwo dokumenty firmowe, tj. Umowę o audyt, Arkusz danych do audytu remontowego, jak również zbiór Ustaw i Rozporządzeń traktujących o termomodernizacji.

Dokumenty

  1. Arkusz danych do audytu termomodernizacyjnego
  2. Arkusz danych do audytu remontowego

Przepisy

  1. Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późn. zmianami. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
  3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459
  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Dz.U. 2009 nr 43 poz. 346
  5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów. Dz.U. 2009 nr 43 poz. 347
  6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 września 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1513
Copyright: © 2020 LCT, Design: All-service