+48 604 865 752
lctprojekt@interia.pl

Przeglądy techniczne budynków

Nasi eksperci wykonują  okresowe przeglądy budynków (półroczne, roczne , pięcioletnie), kierując się przepisami  prawa budowlanego w zakresie przeglądów konstrukcyjno – budowlanych, sanitarnych, kominiarskich, gazowych czy elektrycznych.

Dla Państwa komfortu oferujemy usługę kompleksowego przejęcia obsługi budynku w zakresie prowadzenia książki obiektu oraz przeglądów technicznych. Ponadto zapewniamy wykonywanie bieżącej konserwacji budynku w oparciu o naszych sprawdzonych serwisantów.

Specjalizujemy się w budynkach wielkogabarytowych, halach biurowo – produkcyjnych i budynkach wielorodzinnych.

 

Zapraszamy do współpracy. Proponujemy krótkie terminy realizacji oraz przystępne ceny.

Zaufali nam:

 • AB Foods
 • Model Opakowania
 • Nord
 • Elektropoli
 • Hale magazynowo- produkcyjne Panatoni
 • Intermarche
 • Sulma Makarony
 • Karton Pack
 • Spokoloko
 • Centrum Handlowe Zacisze 16
 • Park magazynowy Przylep
 • Centrum Handlowe Francuska

 

 • Urząd Marszałkowski
 • Wojewódzki Urząd Pracy
 • Lasy Państwowe
 • Synkreon Logistics
 • PKP Cargo
 • PKP Intercity
 • Szkoły Podstawowe Nowa Sól
 • Prokuratura Zielona Góra
 • Urząd Skarbowy Zielona Góra
 • Komenda Wojewódzka Policji
 • Solimpex
 • Lubuskie Muzeum Wojskowe

Obsługujemy Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych na terenie:

 

Zielonej Góry, Lubska, Sulechowa, Nowej Soli, Bolesławca, Żar, Żagania, Pieńska, Poznania, Wrocławia, Iłowej, Słubic, Krosna Odrzańskiego, Sławy, Kożuchowa, Czerwieńska, Świebodzina, Wolsztyna, Kargowej, Babimostu.

Wykaz przypisów prawnych:

 

Art. 62. Pr. bud.

Kontrole obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania

 

1.

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli;

4) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61pkt 2;

4a) w przypadku zgłoszenia przez osoby zamieszkujące lokal mieszkalny znajdujący się w obiekcie budowlanym o dokonaniu nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń, powodujących, że nie są spełnione warunki określone w art. 5 wymogi wobec obiektu budowlanego i urządzeń budowlanych ust 2.

5) (uchylony)

6) (uchylony)

1a. W trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.

1b. (uchylony)

 

2.

Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje właścicieli i zarządców:

1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;

2) obiektów budowlanych:

a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,
b) wymienionych w art. 29 wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ust. 1.

2a. Kontrolę, o której mowa w ust. 1 pkt 4a, właściciel lub zarządca jest zobowiązany przeprowadzić w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia.

3. Organ nadzoru budowlanego – w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska – nakazuje przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. 1, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części.

4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5–6a, przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

5. Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2, mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

6. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, powinny przeprowadzać:

1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;

2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

6a. Kontrolę stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących mogą przeprowadzać także upoważnieni pracownicy państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących.

7. Szczegółowy zakres kontroli niektórych budowli oraz obowiązek przeprowadzania ich częściej, niż zostało to ustalone w ust. 1, może być określony w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 7 przepisy techniczno-budowlane ust. 3 pkt 2.