+48 604 865 752
lctprojekt@interia.pl

Nadzory inwestorskie

Oferujemy prowadzenie nadzoru inwestorskiego i autorskiego wszystkich branż budowlanych. Nasz zespół inspektorów zapewni skuteczny i fachowy nadzór i rozliczenie realizowanych inwestycji. Działamy w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego jak również na podstawie indywidualnych uzgodnień z inwestorem. Stale poszerzamy naszą wiedzę techniczną i jesteśmy otwarci na nowe wyzwania.

Posiadamy uprawnienia do prowadzenia nadzorów budowlanych na obiektach zabytkowych (realizowaliśmy nadzory na wielu obiektach zabytkowych w tym na Zamku w Kożuchowie).

Nadzory inwestorskie wykonujemy przez wyspecjalizowanych i doświadczonych inżynierów posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia. Nasi pracownicy zadbają  w szczególności o:

 • najwyższą jakość wykonywanych prac,
 • terminowe ich wykonanie oraz przestrzeganie harmonogramów robót,
 • regularne sprawozdania z placu budowy, które będą zawierały wykaz usterek wraz z dokumentacją fotograficzną oraz wskażą zagrożone terminy i sposoby ich zniwelowania,
 • rzetelne rozliczenie budowy,
 • uczestnictwo podczas przeglądów gwarancyjnych.

 

Oferta cenowa ustalana jest indywidualnie.

Zaufali nam:

 • AB Foods Nowa Sól,
 • Solimpex Nowa Sól,
 • Centrum handlowe Francuska Zielona Góra,
 • PKP Cargo Wrocław,
 • Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze,
 • Urząd Miasta i Gminy w Kożuchowie,
 • Supekom w Sulechowie,
 • Izba Skarbowa w Zielonej Górze,
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze,
 • Wojewódzka Komenda Policji w Gorzowie Wlkp.,
 • Sąd Okręgowy w Zielonej Górze,
 • Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie,
 • Urząd Miasta i Gminy w Kożuchowie.
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kamienna” w Sulechowie,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „MSM” w Sulechowie,
 • Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bolesławcu,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast” we Wrocławiu,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław- Południe we Wrocławiu,
 • Zarządzanie Nieruchomościami Artur Klim,
 • Zarządzanie Nieruchomościami Agnieszka Ignaczuk,
 • Zarządzanie Nieruchomościami „Resurs” Jan Marek,
 • Zarządzanie Nieruchomościami „Walor” Irena Dul,
 • Zarządzanie Nieruchomościami „Civitas” Joanna Strzelecka,
 • Zarządzanie Nieruchomościami „ARBUD” Ryszard Wojtyniak,
 • Lasy Państwowe w Nowej Soli,
 • Lasy Państwowe w Świętoszowie,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świerkowe” w Trzebieniu.
Wykaz przypisów prawnych

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332) szczegółowo zapisane są obowiązki i prawa inspektora nadzoru budowlanego:

Art. 25. Pr. bud.

Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:

 • reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 dopuszczalność stosowania wyrobów przy robotach budowlanych;
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
 • )potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Art. 26. Pr. bud.

Uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

 • wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 dopuszczalność stosowania wyrobów przy robotach budowlanych, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych;
 • żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.